Klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacjaNAGRZEWNICA POWIETRZA TYP SKNL - ROOFTOP

Dachowa wymiennikowa nagrzewnica powietrza typ SKNL - "ROOFTOP" 15-25 ton
 
Dachowe wymiennikowe nagrzewnice powietrza SKNL przystosowane są do spalania gazu ziemnego wysokometanowego E (dawne GZ-50) lub gazu płynnego Propanu (mieszanina C) po odpowiednim przestawieniu palnika do danego rodzaju gazu.
 
PRZESTAWIENIA DOKONUJE WYŁĄCZNIE DOSTAWCA NAGRZEWNICY
 
Jest ono wykonywane przy pomocy oryginalnych części zamiennych. Z operacji przestawienia zostaje sporządzony protokół obejmujący wyniki pomiarów obciążenia cieplnego palników nagrzewnicy oraz analizy produktów spalania (zawartość CO2, CO w spalinach). Specjalna naklejka informuje o rodzaju gazu do którego przystosowana jest nagrzewnica. Każda nagrzewnica przed wydaniem użytkownikowi w Polsce jest sprawdzana na stanowisku badawczym firmy.
 
HEAT-EXPORT-IMPORT USA II
 
Nagrzewnica wyposażona jest w palniki inżektorowe oraz dmuchawę wymuszającą odprowadzenie spalin. Powietrze do spalania pobierane jest z komory palników. Powietrze do komory może być dostarczane z zewnątrz budynku.

Warunki zainstalowania nagrzewnicy muszą być zgodne z wymaganiami rozdziału 7 ?instalacje gazowe? Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ze względu na konieczność dopasowania charakterystyki dmuchawy gorącego powietrza z oporami przepływu kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze w budynku zaleca się aby projekt ogrzewania był wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje dla tego typu systemów grzewczych.

WARUNKI ZABUDOWY
 
Przed instalacją nagrzewnicy, należy zapoznać się przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju, dotyczy to: instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, oraz odprowadzeniu spalin jak również instalacji wentylacyjnej.
 
Nagrzewnica musi być podłączona tylko i wyłącznie do sieci gazu jaki podany jest na tabliczce znamionowej.
 
Miejsce montażu nagrzewnicy powinno odpowiadać wymogom dotyczącym:
 • bezpieczeństwa
 • zachowaniu bezpiecznej odległości,
 • dopływu powietrza do komory spalania,
 • odprowadzeniu spalin,
 • wentylacji nawiewnej,
 • instalacji gazowej,
 • instalacji elektrycznej.
Należy pamiętać że wokół zainstalowanej nagrzewnicy powinno być tyle miejsca, aby możliwe było swobodne poruszanie się przez serwis lub przeprowadzenie konserwacji.
Instalowanie gazowych nagrzewnic powietrza jest zabronione w pomieszczeniach gdzie powietrze ma właściwości palne i wybuchowe.
 
W przypadku zasilania nagrzewnic gazem płynnym nie wolno instalować w miejscach z podstawą położoną poniżej poziomu gruntu.
 
UWAGA
 
W przypadku konieczności przystosowania nagrzewnicy z gazu GZ-50 na gaz Propan, lub odwrotnie, czynność tą przeprowadza importer. Nigdy nie należy wykonywać tej czynności samodzielnie ponieważ grozi to utratą gwarancji oraz może doprowadzić do niewłaściwej pracy urządzenia, spowodować zagrożenia życia a nawet wybuchu.
 
UWAGA
 
Nigdy nie należy regulować zaworu gazowego, lub jego podzespołów. Doprowadzić to może poprzez niewłaściwą prace urządzenia do kalectwa lub śmierci. 
 
Charakterystyka urządzenia:
 • dwustopniowy kompresory typu "SCROLL" zabezpieczone przeciążeniowym
 • fabrycznie napełnione układy chłodzenia freonem R-410A
 • łatwy dostęp do wymiany filtrów i serwisu
 • napęd paskowy silnika w celu łatwego ustawienia naciągu
 • lakier proszkowy obudowy ASTMB117 odporny na warunki atmosferyczne
 • ogranicznik wysokiego /niskiego ciśnienia w układzie chłodzenia
 • diagnozowanie układu zasilania "on - board"
 • wymienniki zrobione z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
 • możliwość sterowania przepływem w pionie i poziomie
 • system dozowania czynnika dla każdego obwodu
 • dwustopniowa sprężarka
 • dwustopniowy zawór gazowy
 • łatwy dostęp do parownika i skraplacza ułatwiający czyszczenie i konserwacje.

Do góry